Home Konkursy POETYCKA ZADUMA ZA 102 ZŁOTE

Cytaty

Są ludzie, którzy nigdy by nie byli zakochani, gdyby nie słyszeli o miłości.
POETYCKA ZADUMA ZA 102 ZŁOTE Drukuj Email
Wpisał Maria Tyws   
Wtorek, 11. Październik 2011 15:19
Ogłaszamy 5. edycję konkursu poetyckiego

WIERSZ NA 102!”

Tym razem proponujemy temat:
Zaduma

(interpretacja hasła absolutnie dowolna)

Zapraszamy młodzież i dorosłych do piór!

Prace przyjmuje Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych do 7. listopada 2011 r.

Zwycięzca otrzyma 102 złote w gotówce!

Poniżej zamieszczamy Regulamin Konkursu.
R E G U L A M I N    K O N K U R S U   “W I E R S Z   N A    1 0 2 !”

1. Organizatorem Konkursu “Wiersz na 102!” jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna  w Strzelinie – Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych. Konkurs jest  przedsięwzięciem cyklicznym i kolejne edycje są  realizowane z częstotliwością raz na rok. Celem Konkursu jest pobudzenie zainteresowań poezją, zwłaszcza jej czynnym uprawianiem wśród szerszego kręgu amatorów, jako cennym przejawem wyzwolonej kreatywności.
2.Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych i starszej młodzieży (od lat 16). Mogą    wziąć w nim udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – zgłoszeni przez macierzyste placówki oświatowe, sekcje zainteresowań, opiekunów lub indywidualnie – a także wszyscy chętni z wolnego naboru (poza środowiskiem szkolnym, konkurs zostanie ogłoszony
w miejscach publicznych, w tym na terenie Biblioteki oraz za pośrednictwem internetu).
3. Poszczególni uczestnicy mogą być reprezentowani przez jeden własny utwór poetycki o dowolnej formie, a jedynym ogranicznikiem jest długość wiersza nie przekraczająca w zapisie maszynowym dwóch stron. Zależy nam na pozyskaniu szczerych i oryginalnych wypowiedzi poetyckich, ujawniających jednostkowe przemyślenia i wrażliwość na tworzywo słowne.
4. W tegorocznej edycji uczestnicy wypowiadają się  na zadany temat, streszczony w lapidarnym haśle – „ZADUMA”.Oczekujemy wierszy nowych, specjalnie napisanych na ten konkurs, które nie były publicznie udostępniane (wydawane, prezentowane, nagradzane).
5. Każdy z uczestników obowiązany jest tekst zgłoszonego do konkursu wiersza przekazać (bezpośrednio lub drogą pocztową) w kopercie opatrzonej identyfikacyjnym znakiem (godło, pseudonim itp.) do Biblioteki (najlepiej do Wypożyczalni dla Dorosłych na 1. piętrze) w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2011 roku, a następnie zaprezentować go osobiściena uroczystym spotkaniu wszystkich konkurentów i publiczności. Uwaga! Nie jest wymagane pamięciowe opanowanie wiersza, ani jego aktorska interpretacja – prezentacja ma charakter przede wszystkim informacyjny i jej forma nie podlega ocenie jury.
6. Publiczna prezentacja wierszy konkursowych nastąpi w Czytelni dla Dorosłych MiGBP
w Strzelinie w środę – 16 .11. `11, o godzinie 16. Uwaga! Zastrzega się prawo niewielkiej zmiany tego terminu. W odpowiednim czasie pojawi się  na terenie Biblioteki precyzyjny komunikat w tej sprawie. Na tym spotkaniu, po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych do Konkursu propozycji, zostanie ogłoszony werdykt jury. W skład 3-osobowej komisji oceniającej wejdą: przedstawiciel organizatora – dyrektor Biblioteki, przedstawiciel środowisk oświatowo-kulturalnych, dziennikarz. Dla wyłonionego tą drogą jedynego zwycięzcy Konkursu przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 102 zł netto, która zostanie wypłacona zaraz po ogłoszeniu werdyktu. Fundatorem Nagrody jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelinie. Zastrzega się możliwość publikacji zwycięskiego wiersza na łamach prasy lokalnej, a także podania go do publicznej wiadomości na terenie Biblioteki.
Organizator, jeśli uzna to za wskazane, może też podjąć decyzję o ufundowaniu dodatkowej Nagrody Publiczności, przyznanej w  wolnym głosowaniu w trakcie spotkania.

Jesteśmy przekonani, że jest ono bardzo nośne pod względem znaczeniowym i ekspresyjnym, a jako takie okaże swą siłę inspirującą, którą dodatkowo podniesie jesienny kontekst tegorocznej edycji.   (dopuszcza się też pośrednictwo wskazanej osoby), odczytując z kartki,

KONTAKT: adres – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelinie
ul. Grahama Bella 3a, 57-100 Strzelin
telefon – 071 3920281                               
osoba odpowiedzialna – Maria Tyws
Ostatnia zmiana Wtorek, 11. Październik 2011 15:32