Home Konkursy O STRZELINIE MOWĄ WIĄZANĄ, CZYLI WIERSZ NA 102!

Cytaty

Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć...
O STRZELINIE MOWĄ WIĄZANĄ, CZYLI WIERSZ NA 102! Drukuj Email
Wpisał Maria Tyws   
Czwartek, 03. Maj 2012 20:35

To już 6. edycja konkursu poetyckiego, w której laureat dostaje 102 złote za zwycięski wiersz. W roku jubileuszu 720-lecia uzyskania przez Strzelin praw miejskich, wydanie to będzie miało charakter specjalny. Oczekuje się, że uczestnicy zechcą opisać swoje miasto i jego mieszkańców, dając świadectwo swojego upodobania do rymowania i w ogóle składania wierszy, ale także dając ujście swoim sentymentom, emocjom, obserwacjom i refleksjom, jakie wywołuje w nich to miejsce na ziemi, które wybrali, albo ... które ich wybrało. Idea ta streszcza się w haśle tegorocznego konkursu - „Miejsce". Niekoniecznie musi to być okazjonalnie patetyczna oda do Strzelina, raczej mile widziane są wypowiedzi ciepłe i szczere, w których znajdą odbicie także sprawy pozornie zwykłe i małe, których treścią wypełnia się jednostkowe życie.
Liczymy na to, że widoczny tu Strzelec ugodzi Was strzałą poetyckiej weny.

UWAGA! PRACE PRZYJMUJEMY DO 08. CZERWCA.

Poniżej załączamy Regulamin Konkursu.

 

R E G U L A M I N K O N K U R S U "W I E R S Z N A 1 0 2 !"


1. Organizatorem Konkursu "Wiersz na 102!" jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelinie - Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych. Konkurs jest przedsięwzięciem cyklicznym i kolejne edycje są realizowane z częstotliwością raz na rok. Celem Konkursu jest pobudzenie zainteresowań poezją, zwłaszcza jej czynnym uprawianiem wśród szerszego kręgu amatorów, jako cennym przejawem wyzwolonej kreatywności.
2.Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych i starszej młodzieży (od lat 16). Mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - zgłoszeni przez macierzyste placówki oświatowe, sekcje zainteresowań, opiekunów lub indywidualnie - a także wszyscy chętni z wolnego naboru (poza środowiskiem szkolnym, konkurs zostanie ogłoszony w miejscach publicznych, w tym na terenie Biblioteki oraz za pośrednictwem internetu).
3. Poszczególni uczestnicy mogą być reprezentowani przez jeden własny utwór poetycki o dowolnej formie, a jedynym ogranicznikiem jest długość wiersza nie przekraczająca w zapisie maszynowym dwóch stron. Zależy nam na pozyskaniu szczerych i oryginalnych wypowiedzi poetyckich, ujawniających jednostkowe przemyślenia i wrażliwość na tworzywo słowne.
4. W tegorocznej edycji uczestnicy wypowiadają się na zadany temat, streszczony w lapidarnym haśle - „Miejsce". Sugeruje ono podjęcie tematyki związanej z naszym miastem i jego mieszkańcami, zarówno w ujęciu współczesnym, jak i retrospektywnym - historycznym, tudzież wspomnieniowym. Uzasadnia to obchodzona w tym roku 720. rocznica uzyskania przez Strzelin praw miejskich. Oczekujemy wierszy nowych, specjalnie napisanych na ten konkurs, które nie były publicznie udostępniane (wydawane, prezentowane, nagradzane).
5. Każdy z uczestników obowiązany jest tekst zgłoszonego do konkursu wiersza przekazać (bezpośrednio lub drogą pocztową) w kopercie opatrzonej identyfikacyjnym znakiem (godło, pseudonim itp.) do Biblioteki (najlepiej do Wypożyczalni dla Dorosłych na 1. piętrze) w nieprzekraczalnym terminie do 8 czerwca 2012 roku, a następnie zaprezentować go osobiście (dopuszcza się też pośrednictwo wskazanej osoby), odczytując z kartki, na uroczystym spotkaniu wszystkich konkurentów i publiczności. Uwaga! Nie jest wymagane pamięciowe opanowanie wiersza, ani jego aktorska interpretacja - prezentacja ma charakter przede wszystkim informacyjny i jej forma nie podlega ocenie jury.
6. Publiczna prezentacja wierszy konkursowych nastąpi w Czytelni dla Dorosłych MiGBP w Strzelinie w środę - 20. 06. `12, o godzinie 16. Uwaga! Zastrzega się prawo niewielkiej zmiany tego terminu. W odpowiednim czasie pojawi się na terenie Biblioteki precyzyjny komunikat w tej sprawie. Na tym spotkaniu, po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych do Konkursu propozycji, zostanie ogłoszony werdykt jury. W skład 3-osobowej komisji oceniającej wejdą: przedstawiciel organizatora - dyrektor Biblioteki, przedstawiciele środowisk oświatowo-kulturalnych i społecznych. Dla wyłonionego tą drogą jedynego zwycięzcy Konkursu przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 102 zł netto, która zostanie wypłacona zaraz po ogłoszeniu werdyktu. Fundatorem Nagrody jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelinie. Zastrzega się możliwość publikacji zwycięskiego wiersza na łamach prasy lokalnej, a także podania go do publicznej wiadomości na terenie Biblioteki. W tej edycji przewiduje się też ufundowanie dodatkowej Nagrody Specjalnej.

Ostatnia zmiana Sobota, 05. Maj 2012 20:46